Profesyonel Koçluk Programları

Profesyonel Koçluk Gelişim Programları, odağına potansiyeli performansa dönüştürmeyi alarak, bireylerin ve takımların olduğu yerden olmak istediği yere gitmesi için karşılıklı anlaşmaya dayanan ve tamamen etkileşimli bir değişim sürecidir. Tanımlanan ve arzu edilen değişim kişisel ya da takım bazında olabilir. Koçluk süreci seçilen değişim yönünde güçlü bir destek ve katalizör görevi görür.
Profesyonel Koçluk Gelişim Programları kapsamında 2 alan yer almaktadır:

 • Liderlik Koçluğu
 • Takım Koçluğu

Liderlik Koçluğu

Programın Genel Amacı

Koç ve koçluk alan kişi arasındaki diyalog koçluk ilişkisi adını alır ve bu ilişki içinde koçluk alan kişinin iç görü kazanması, seçimlerinin farkına varması, kendisi için en doğru seçimi bulması, hedefi doğrultusunda bir eylem planı oluşturması ve istenen sonuca ulaşması gibi aşamalar bulunur. Bu aşamalarda koçluk alan kişinin değerleri, vizyonu, yaşam amacı arasındaki uyum büyük önem taşır. Koçluk aşamalarının sonunda, kişi yükselen bir motivasyon ile yeni deneyimler edinmek için heyecan ve istek duymaya başlar. Böylece kişisel ve profesyonel yaşamdan aldığı doyum artar. Yükselen liderlik yetkinliği de bu koçluk sürecinin doğal sonucudur.

 

Koç, bu süreç içinde uzman iletişim becerileri olan derin dinleme, yansıtma, geribildirim verme, iç görü kazandırmak için sorgulama, seçeneklere cesaretlendirme, güçlü yönlerini keşfederek seçimlerini gözden geçirme, düşünme ve karar verme stillerinin farkına vardırma, eylem planı oluşturma ve harekete geçirerek takip etme becerilerini kullanır.

 

Liderlik Koçluğunun Genel Yararları

 • Liderin yaşam ve kariyerinden duyduğu tatmini artırır.
 • Liderin değerlerini, vizyonunu, yaşam amacını, güçlü yönlerini keşfetmesini sağlar.
 • İş yaşamında ve özel hayatında daha dengeli ve anlamlı sonuçlar elde etmesini sağlar.
 • Kişiler arası etkileşim ve iletişim becerilerinin gelişmesini sağlar.
 • Liderin kendi kör noktalarını keşfetmesini, kendisi, çevresi ve ilişkileri ile ilgili farkındalık kazanmasını sağlar.
 • İş ve yaşamdaki etki, verimlilik ve olumluluk düzeyi artar.
 • Değerleri ile ilişkili geribildirim alır ve hayallerini gerçekleştirmeye başlar.
 • Koçun gönüllü desteği ile lider:
  • Değerleri ve seçimleri arasındaki ilişkiyi keşfeder.
  • Hedeflerine duyduğu bağlılık ve yön duygusu pekişir.
  • Eylem planı ve değişim sonucunda gelişir.

 

Liderlik Koçluğunda Koçun Sorumlulukları

 • Karşılıklı samimiyet, sevgi, saygı ve kişisel bütünlük.
 • Uluslararası Koçluk; Federasyonunun Etik Kodlarına bağlılık.
 • Tam bir güven içinde sır tutmak ve koçluk becerilerini göstermek.
 • Bir koçluk sürecinden elde edilebilecek en üst yararın sağlanması için gereken bütün yöntem ve araçları kullanmak.

 

Liderlik Koçluğunda Liderin Sorumlulukları

 • Açık ve samimi bir iletişim ile kendini olduğu gibi göstermesi.
 • Öğrenmenin ruhuna uygun olarak koçluk sürecinde geribildirim alma ve verebilme.
 • Kendi öz değerlerine, vizyonuna, yaşam amacına ve verdiği sözlere bağlı olması.
 • Eski davranış kalıplarını terk ederek koçluk sürecinde edindiği deneyimleri işe transfer etme cesareti ve gönüllüğü.
 • İş ve yaşamla ilgili sorunların kişiselleştirilmeden yapıcı yöntemlerle çözüme kavuşturulmasında istekli ve cesaretli olması.
 • Kişisel ve profesyonel hedeflerine, verilen kararlara ve üzerinde anlaşılan eylem adımlarına uygun davranışlar göstermesi.

Takım Koçluğu

Programın Genel Amacı

Koç ve takım koçluğu yapılan takım arasındaki diyalog koçluk ilişkisi adını alır. Bu ilişki içinde, koçluk alan takımın yetkinlikleri, değerleri, ortak amaçları, vizyonları, çalışma prensipleri ve gelişim  alanlarında iç görü kazanması, seçimlerinin farkına varması, takımın bütünü için en doğru seçimi bulması, ortak hedef doğrultusunda bir eylem planı oluşturması ve istenen sonuca ulaşması gibi aşamalar bulunur. Koçluk aşamalarının sonunda takımın kolektif performansı yükselir ve tüm takım üyelerinin desteğiyle çalışılan ortam hem olumlu hem de verimli bir şekle dönüştürülür.

 

Koç, bu süreç içinde uzman iletişim becerileri olan derin dinleme, yansıtma, geribildirim verme, iç görü kazandırmak için sorgulama, seçeneklere cesaretlendirme, yetkinlikleri güçlendirme, takımın hareket planını oluşturma ve verilen kararları takip etme becerilerini kullanır.

 

Takım Koçluğunun Genel Yararları

 • Takımın ortak amaçları, değerleri, güçlü yönleri ve paylaşılan vizyonunu netleştirir.
 • Takım içindeki iletişim ve ilişki sorunlarının çözüme kavuşturulmasını sağlar.
 • Takım dinamiğinin güvene, açıklığa ve işbirliğine dayanmasını kolaylaştırır.
 • Biz bilincini güçlendirir ve takım içinde ortak dil oluşmasını destekler.
 • Takımın kendi iç ilişkileri ile birlikte diğer birimlerle yapıcı ve verimli ilişkiler kurmasını sağlar.
 • Takım üyelerini birbirini tamamlayan beceri setlerini fark etmeye ve geliştirmeye teşvik eder.
 • Takımın hedeflerine ve birbirlerine bağlılığını güçlendirir.
 • Takım ile lider arasındaki ilişkinin ve iletişimin kalitesini arttırır.
 • Başarıların yanı sıra başarısızlık durumunda da takımı sorumluluk almaya yüreklendirir.
 • Takımın yüksek performans sergilemesini ve sürdürülebilir başarı elde etmesini sağlar.

 

Takım Koçluğunda Koçun Sorumlulukları

 • Karşılıklı samimiyet, sevgi, saygı ve kişisel bütünlük.
 • Uluslararası Koçluk; Federasyonunun Etik Kodlarına bağlılık.
 • Tam bir güven içinde sır tutmak ve koçluk becerilerini göstermek.
 • Bir koçluk sürecinden elde edilebilecek en üst yararın sağlanması için gereken bütün yöntem ve araçları kullanmak.

 

Takım Koçluğunda Takımın Sorumlulukları

 • Açık ve samimi bir iletişim ile takım üyelerinin kendilerini net olarak ifade etmeleri.
 • Öğrenmenin ruhuna uygun olarak koçluk sürecinde takım üyeleri arasında geribildirim alma ve verebilme.
 • Takımın ortak amacına, değerlerine, güçlü yönlerine ve paylaşılan vizyona bağlı olması.
 • Takım üyelerinin, eski davranış kalıplarını terk ederek koçluk sürecinde edindikleri deneyimleri işe transfer etme cesareti ve gönüllülüğü.
 • Takımın hedeflerine, verilen kararlara ve üzerinde anlaşılan eylem adımlarına uygun davranışlar göstermesi.
 • Takım üyeleri arasındaki ya da takımla lider arasındaki sorunların kişiselleştirilmeden yapıcı yöntemlerle çözüme kavuşturulmasında istekli ve cesaretli olma.

 

Bilgi almak için lütfen tıklayınız.